x

WHO AM I ?


Kindly enter the OTP sent to your mobile number.


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Dr. Shalini Rajneesh, IAS

Additional Chief Secretary to Government, DPAR (e-Gov)

Citizen Feedback/Suggestion