x

WHO AM I ?


Kindly enter the OTP sent to your mobile number.


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

click

click y

Trending Services

Shri Ujjwal Kumar Ghosh, IAS

Secretary to Government, DPAR (e-Gov)

ಡಾ. ದಿಲೀಷ್‌ ಶಶಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) , ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ